เทศบาลเมืองร่วมกับชุมชนต่างๆ 6 ชุมชน ได้จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ซึ่งการหลู่ข้าวหย่ากู๊เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่ ที่จัดทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือชาวไทยใหญ่เรียกว่า "เหลินสาม" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามดำรงไว้ต่อไป