โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ และทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ณ.อาคารสมาคมชมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน