งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษาเทศบาล ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์