เมื่อระหว่างวันที่ 4 -5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

.