โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 /2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพทำเหรียญโปรยทาน ณ.อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน