งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการทบทวนแผนชุมชนแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยประกอบด้วยกิจกรรมการทบทวนข้อมูลจากชุมชนเดิมที่มีในแต่ละชุมชน หรือข้อมูลที่เคยเสนอไว้ นำมาเสนอเป็นกิจกรรม/โครงการไว้ในปีถัดไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3