เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมโครงการ "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน