ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน