เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมโครงการตลาดสดน่าซื้อในปีนี้ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแกไขปัญหาสภาพแวดล้อมของตลาดสดเทศบาลเมือง ในเรื่อง ขยะ น้ำเสีย ความสะอาดทั่วไป การปนเปื้อนสารพิษในอาหาร การควบคุมกำจัดสัตว์นำโรค