นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีฯ พร้อม รองนายก เลขานุการนายก รองปลัด ผอ.กองสาธารณสุขฯ เข้าประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ผาบ่อง ในคราวประชุมสภา อบต.ผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ผาบ่อง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา