การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.