โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 /2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันหน้าชั้นเรียน และฝึกอบรมด้านวิชาชีพเรื่องการเพาะชำและขยายพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน