วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน ครอบครัว (พ่อ แม่ลูก หลาน เยาวชน )ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตในครอบครัว เรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ใส่ใจในความรักความเอาใจใส่กันในครอบครัว และมีความอบอุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา)