รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

917เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนปางล้อ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18...
916เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนหนองจองคำ ประจำปี 2560 ในวันที่...
915เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนตะวันออก ประจำปี 2560 ณ...
914การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start...
913เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
912เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มเยาวชน ประจำปี 2560 ณ...
909เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
908เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือ วานปะลีก ประจำปี 2560 โดยจัดงาน...
907เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล ในวันที่ 5 มิถุนายน...
906พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน(TK PARK)...
905นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
904กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตำบลจองคำ มีการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...
903โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร...
902นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์...
901งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง 199) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้...
900เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพ่นละอองฝอย ยูแอลวี ติดรถยนต์ ไปตามถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล ชุมชนปางล้อ...
899นายวิโรจน์ วรรณรักษ์ เลขานุการนายกฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน...
898เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
897นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม เวทีสาธารณะ "ฝ่าวิกฤตเด็ก เยาวชน สตรี แม่ฮ่องสอน...
896การประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
895เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
894นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี โครงการทางเท้าสีขาว รณรงค์ไม่จอดรถ...
893นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายวิโรจน์ วรรณารักษ์...
892การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ...
891ทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะศรัทธาวัดพระนอน...
890นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
889นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวง พระทรงบ้านพระทรงเมือง...
888นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
887เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล...
886เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและที่อยู่อาศัย...
885การประชุม คณะกรรมการ ศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม...
884นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายธวัชชัย วงศ์วานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
883การรณรงค์โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน...
882เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกรณีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะเพิ่มเติม...
881นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ...
880หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมใจรดน้ำดำหัวนายสมบูรณ์ ใจเย็น...
879เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
878เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล...
877เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน "วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี...
876นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร กำนัน...
875นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
874นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
873นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน  นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
872จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์...
871มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 2560 โดยให้ถนนสายหลักภายในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
870นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
869เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2560 โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 รับส่างลอง...
867นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ...
866นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
865เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนชราและผู้พิการ...
864นางสาว ภารวี พากเพียร (น้องแบม) เคยศึกษาในระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3...
863นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องใน...
862ประธานกองบุญสวัสดิการ ฃึ่งได้รับเก้าอี้คนพิการจากร้านรันเวย์ฟิลย์เฃ็นเต้อหนองหอยเฃ็นเต้อร์...
861ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
860การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ...
858เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
855งานป้องกัน นายประพันธ์ รัตนตรัยภักดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
854นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อม รองนายกฯ ปลัด เข้าร่วมการประชุม ข้าราชการ...
853โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 ได้จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ...
850นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อม นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
847นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อม รองนายก ฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดพิธี...
846นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายชาติชาย น้อยสกุล...
842ประธาน อสม. ตำบลจองคำ นำกล่าวคำปฏิญานตนของ อสม. จากนั้น นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
840นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด...
839นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
838สำหรับกิจกรรม SINGHA SAMMORK MAEHONGSON MUNICIPALITY ACADEMI ชาวเมืองแม่ฮ่องสอน...
837เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามนโยบายและแนวทางการบริหารตามยุทธศาสตร์...
835นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล...
834องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คะตวน อ.สบเมย ศึกษาดูงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยะเป็นปุ๋ย...
833การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เป็นการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559...
832นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อม รองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด...
829เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น...
828เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีหลู่ข้าวอย่ากู๊ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560...
827เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส...
826นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี นายจักรกฤษณ์ วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาล นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายก...
825กระทรวงสาธารณสุข (สภากาชาดไทย) ได้ขอความร่วมมือกับกรมการปกครอง ประชาสัมพันธ์...
824สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดเปิดสำนักงาน...
823สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดเปิดสำนักงาน...
821กองคลังเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุมหารือการเช่าเหมาและบริการชุมชนโครงการอาคารสงเคราะห์...
820คณะศึกษาดูงาน ด้านงานเทศกิจ จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยาย...