รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

1086วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลฯ...
1085เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 โดยมีคณะศรัทธาชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน...
1084เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1083เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ท.1 ต้อนรับคณะประเมินโครงการ SBMLD...
1081เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1080เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1079เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี...
1078เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์...
1077งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561...
1076โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 /2561 วันที่ 6 กรกฎาคม...
1075เมื่อระหว่างวันที่ 4 -5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมางานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1074เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือ วานปะลีก ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561...
1073โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 /2561 วันที่ 22...
1072เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน...
1071เมื่อระหว่างวันที่ 4 -5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1070เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1069เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะศรัทธาวัดพระนอน...
1068เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1067เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17...
1066เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
1065เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และนายเกียรติศักดิ์...
1063วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2561 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ...
1061เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ...
1060เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ...
1057งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษาเทศบาล ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1-10...
1056 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และงานป้องกันบรรณเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1054ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตำแหน่ง...
1053เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กำหนดให้เป็นวันแห่ครัวหลู่ (วันแห่เครื่องไทยทาน) ของประเพณีส่างลอง...
1052เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กำหนดเป็นวันรับส่างลอง เวลา 04.00 น....
1051เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29...
1050เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับกรมป่าไม้ พัฒนาที่ดิน ปภ....
1048  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2561...
1045เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561...
1044เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์...
1043เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวเเพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
1042เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561...
1039เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดประจำปี 2561...
1038 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเวทีประชาคมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...
1036เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1035เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมานายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1034เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20...
1031วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ปี 2561...
1030เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561...
1025โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 2...
1023นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายภารกิจงานจากท่านนายกฯ...
1022เทศบาลเมืองร่วมกับชุมชนต่างๆ 6 ชุมชน ได้จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่...
1021โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
1020โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เปิดรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง เข้าเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1)...
1019นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจแกนนำสุขภาพชุมชนเมือง...
1018 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1017เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พล.อ...
1016ขอเชิญประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7ปีบริบูรณ์ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
1015 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1014นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน...
1013นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน...
1012นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ...
1009นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางสมัคร...
1007นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดิน -วิ่งเพื่อการกุศล...
1006บริษัท King Power มอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 20...
1005วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมต้อนรับบุคลากรจากเทศบาล...
1004นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย...
1002นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในวันเอดส์โลก...
1001นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าวัดจองคำ เมื่อวันที่ 6...
1000              นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ...
999นักเรียนโรงเรียนนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ชั้นอนุบาล 1- ป.3 นั่งรถรางชมเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการทัศนศึกษา...
998นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
997 การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี...
996ผู้บริหาร บุคลากรรวมทั้งพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานใน...
994วงดนตรีมดตะนอย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เล่นดนตรีเปิดหมวกเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์-เสาร์ ถนนคนเดิน...
993นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการสถานศึกษา กรรมการชุมชนและครอบครัวนายสุทิวัส มูลลา...
992เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11คน ได้รับสัญชาติเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนายสืบศักดิ์...
991ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน...
990เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10...
989มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ...
988วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๐ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยมี...
987ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่หลู่ส่างกานคำหรือผ้าจีวรห่มองค์พระพุทธรูป จากบริเวณหน้าวัดจองคำ...