วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน