เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้แก่บุคลากร กอง / สำนัก สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

121

122

123

124

125