กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับ อสม. ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ที่ตลาดสดสายหยุด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่
 
138 
 
139
 
140