วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม On Line กับ ผู้บริหาร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด (Line Thailand) ในการ นำระบบ Line Official Account มาใช้เป็นสื่อกลางหลักในการสื่อสารด้าน Smart City ของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัล เข้ามายกระดับการให้บริการภาครัฐ เพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงและรวดเร็ว ซึางเป็นหลักสำคัญของการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ความเป็น Smart City ต่อไป

141

142

143