นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายเทศบาล ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting โดยมีประเด็นหารือในหัวข้อต่อไปนี้
1.การดำเนินการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่
2. แนวทางการร่วมกันสร้างระบบเกษตรวิถีใหม่ในเมือง เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
มั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสร้างงานในเมือง
3. แนวทางการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.)
เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง มีผลทำให้เศรษฐฐกิจมีการชะลอตัว ทิศทางการพัฒนาเมือง พัฒนาคน ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมดุล
 
148
 
149
 
150