เมื่อวันที่ 169 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการใช้เครื่องอัดขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดแบบถูกวิธี สร้างจิตสำนึกในการแยกขยะ และเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

33

34

36

37

38