เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือวานปะลีก ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า(โหย่งกาด) และที่ทำการชุมชนหนองจองคำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมาเเต่โบราณ

46

47

48

49

50

51

52

53

55

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75