วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการประชุม

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122