เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทีมงาน อสม. และทีมงานกองสาธารณะสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจสอบรถเร่ขายของในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19