วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุข ออกตรวจสอบรถที่มาเปิดขายของรวมถึงรถส่งสินค้า บริเวณกาดแลงเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด

77

78

79

80

81

82

83

84