วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสารบรรณ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละมีประสิทธิภาพ

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73