วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 1) อ.วนิดา อุปธารปรีชา ประธานกรรมการ 2) อ.ภาวนา มีรอด กรรมการ และ 3) อ.คุณากร ถาปนา กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ภายใต้สภานการณ์ COVID – 19 คือ การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางการประชุมแบบระบบ ZOOM โดยวิธีการสัมภาษณ์จากท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน (ด้านการศึกษา) นายสุรัตน์ สังข์สุข คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรุ่งโรจน์ คำมาสาร และนายสมจิต สุวรรณบุษย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายวิชัย จิตสว่าง รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางเพ็ญศรี นุชทรวง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูผู้สอน ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการ สมศ. ได้รับทราบข้อมูล
       คณะกรรมการ สมศ. ได้ตรวจสอบจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โล่รางวัล ภาพถ่าย เกียรติบัตร วุฒิบัตร และข้อมูลของสถานศึกษา ในด้านแบบอย่างที่ดี Best Practice ของสถานศึกษา คือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่อย่างพอเพียง Best Practice ของครู คือ การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และปฏิบัติจริงด้วยโครงงาน Best Practice ของผู้เรียน คือ พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยโครงงานและทางคณะกรรมการ สมศ. จะได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2563) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ให้ทราบในสัปดาห์ถัดไป.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90