วันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมซักซ้อมผู้รับผิดชอบระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ในระบบ Line Official (การจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ) / ระบบ GPS ติดตามรถเก็บขยะมูลฝอย และระบบ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ

160

161

163

164

165