งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการวันเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน /มอบโล่เกียรติคุณจิตอาสา /เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆได้แก่ รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านผลการเรียนดีเด่น เยาวชนดีเด่นด้านกีฬาดีเด่นและ เยาวชนดีเด่นด้านพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน พร้อมทั้งบรรยาย ร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และนายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกฯ ในหัวข้อ " เยาวชนสามหมอกรุ่นใหม่ ใส่ใจการทำความดี" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป
92
93
94
95
96
97