เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

102

103

104