งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน. ร่วมกับ อปพร. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณป้อมพญาอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

120

121

122

123

124