เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

60

62

63

64