วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และน้อง ๆ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านค้า ผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Digital Marketing Maehongson Mall เป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนต่อไป

35

36

37

38

39

40

41 42 

43 44

45

46