วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 )โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเเม่ฮ่องสอน) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
182
183
184
185
186
187
188 189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199