เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน