เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม นางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัยตำบลจองคำ
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยให้สนับสนุน อาหารเสริม นมจืด วันละ 2 กล่อง และไข่ไก่ วันละ 1 ฟอง เป็นเวลา 180 วัน พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินการเจริญเติบโตของร่างกายของเด็ก ทุกเดือน
โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้