วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการ ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2565 จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมจองคำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในการเข้ารับการตรวจประเมินดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานด้านการจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000) ระดับเกียรติบัตร