เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสวน กองช่าง ได้นำกล้าผักลงปลูกบริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ร่องสอน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนและใกล้ใกล้เคียงมาเก็บไปทำอาหารบริโภคได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง