ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน อสม. อพปร.กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เพื่อให้การจัดทำเเผนฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548