17 มิ.ย. 65 เทศบาลเมืองเมืองเเม่ฮ่องสอน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองเเม่ฮ่องสอน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 โดยทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ซึ่งมีหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.ด้านการบริการสาธารณะ 5.ด้านธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายคือท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ได้ตามมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 มิ.ย.65 กองช่างดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจาก สท.พรพรรณ แก้วมาลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ว่าบริเวณหน้าร้านเเชมป์ฃักรีดมีน้ำขังเวลาฝนตก เวลารถผ่านน้ำจะกระเด็นเข้าร้าน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ทีมงานกองช่าง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดย นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 
 
 
 
 

18 มิ.ย.65 กองช่างเข้าซ่อมแซมหลังคาตลาดสดสายหยุด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565  จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดน้ำฝนรั่วลงในตลาดสด วันนี้ทีมงานกองช่าง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดย นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนแล้วครับ