We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
ชุมชนกลางเวียง

ชุมชนกลางเวียง

ชุมชนกลางเวียง

 

ประวัติชุมชน

ชุมชนป๊อกกลางเวียงในอดีต ลักษณะบ้านเรือนสร้างด้วยไม้ ถือว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคหบดีหลายคน คหบดีเหล่านี้ชอบทำบุญโดยการสร้างวัดจึงได้สมญาว่า ป๊อกจองอุพะก่า (ผู้อุปถัมภ์วัด) คหบดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าไม้กับประเทศพม่า ปัจจุบันได้มีผู้ย้ายมาจากจังหวัดต่างๆ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในย่านนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ และจังหวัดอื่นๆ (เสงี่ยม สุดรัมย์ : 05/09/2550 ; บุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ : 02 / 01 / 2551 )

  ผู้คนกลุ่มแรกที่มาตั้งชุมชนป๊อกกลาง เวียงคือชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า จากเมืองแสนหวี เมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลายค่า เมืองสีป๊อ ของรัฐฉานประเทศพม่าและเมืองเชียงใหม่ (สมัยพระเจ้ากาวิละ) เหตุที่แต่ละกลุ่มนี้อพยพมาจากบ้านเดิมเพราะต้องการขยายที่ทำมาหากินที่อุดม สมบูรณ์ และหนีภัยจากการสู้รบในประเทศพม่า บางส่วนของผู้คนที่อพยพมาจากประเทศพม่า ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในย่านชุมชนป๊อกกลางเวียง ปัจจุบันมีประธานชุมชนคือ นายเสงี่ยม สุดรัมย์ (สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2545 : 45; นันทา วิรัตนาภรณ์: 10/10/2550)

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…