ชุมชนปางล้อ

ประวัติความเป็นมา
           ในอดีตบริเวณที่ตั้งชุมชนป๊อกปางล้อปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าไม้ที่อุดมด้วยพรรณไม้ และหญ้านานาชนิด ต่อมามีพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้นำวัวต่างและเกวียนมาพักค้างในบริเวณนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า ปางล้อ “ปางล้อ” มาจากคำว่า “ปาง” หมายถึง สถานที่พัก และ “ล้อ” หมายถึง ล้อเกวียน จากนั้นมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้สันนิฐานว่ามี 2 คือ กลุ่มแรกคือผู้ที่อพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า ซึ่งได้อพยพเข้าอยู่ประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมา ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มชาวบ้านอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่อพยพหนีน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ปัจจุบันชุมชนป๊อกปางล้อเป็นชุมชนมีครัวเรือนตั้งอยู่ประมาณ 500 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 855 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่  ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นก็มีการสร้างถนนตัดผ่านในชุมชนปางล้อจึงตั้งชื่อถนนว่าถนนปางล้อนิคม