We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

18 ม.ค.64 ประชุมหารือในโครงการจ้างออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart city) ภายในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข และนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนกลุ่มงานสารสนเทศทางการเเพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมประชุมหารือในโครงการจ้างออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart city) ภายในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนำ ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มาปรับใช้ เพื่อส่งเสริมให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านข้อมูลต่าง ๆผ่านระบบอัจฉริยะ และพัฒนาความปลอดภัยของเมืองให้ครอบคลุม แลประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงโดยเน้นการพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ และทำให้เกิด Smart Living Community ที่ปลอดภัย โดยมีการนำระบบ CCTV เข้ามาช่วยเฝ้าระวังและ รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยว

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

 

 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…