วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วม Kick Off ปลูกผักสวนครัว และรับมอบแนวทางการปลูกผักสวนครัวจากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยมุ่งหวังให้หัวหน้าส่วนราชการได้นำกล้าผักสวนครัวไปขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

78

79

80

81

82

83

84

85