ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
 
148
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155