ยินดีต้อนรับ

 • Prev

 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานโรงฆ่าสัตว์ในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (28 ก.ย.64) 

 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (20 ส.ค.64)

 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (6 ส.ค.64)

 - รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (14 มิ.ย.64)

 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนจากแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) เป็นรูปแบบ On line , On-Demand และ On Hand

 - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

 - ขอเชิญร่วมประเพณีวานปะลีก หรือการทำบุญสี่มุมเมือง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ จุด 4 มุมเมือง ตั้งเต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมทดสอบการใช้งาน Free Wifi ตามโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยฯ smart city  ภายในเขตเทศบาล

 - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 

 - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาที่รับโอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค.63)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค.63)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลการเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ (16 ก.ค.63)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ท2 เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  ยกเลิก การประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ประกาศราคาจ้างโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์ พร้อมอุปกรณ์การฆ่าสัตว์  (24 มิ.ย.63)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 เม.ย.63)

 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบิน พร้อมก่อสร้างงานรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ขุนลุมประพาส ซอย 2 ข้างสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยขัวแดง 1 และซอยขัวแดง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังจองคำ ,จองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปี 2564 (4 ก.พ.64)

 - กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 ม.ค.64)

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (29 ม.ค.64)

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (8 ม.ค.64)

 - รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ย้ายพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (25 มิ.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้มาดำรงตำแหน่งครู สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (14 พ.ค.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง จ้างพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 เม.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเฉพาะราย (20 ธ.ค.62)

 

 

รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

288เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนปางล้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11...
287วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ...
286วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกานต์...
285ตามที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี...
284วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
283วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี...
282งานป้องกันฯ ได้รับอจ้งเหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านกนกกรณ์ งานป้องกันฯ ได้นำรถดับเพลิง 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้...
281เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้อนุเคราะห์รถน้ำฉีดทำความสะอาด ในโครงการ 5 ส. ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์  ในห้วงวันที่ 31 ต.ต....
280เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการถนนคนเดินและตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ โดยพ่อค้าแม่ค้า...
279 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี...
278เทศบาลเเม่ฮ่องสอน จัดการเเข่งฟุตบอลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คัพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ...
277เทศบาลเเม่ฮ่องสอน จัดการเเข่งฟุตบอลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คัพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ...
276วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่อง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
275วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
274วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลฯ...
273วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
271วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่เทศกิจ...
270เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน...
269วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลา...
267เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงขอปิด ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) วันที่ 13-15...
266 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบลศรีสังวาลย์ ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ด้วย ATK พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน ที่มีประวัติเข้าไปขายของ ณ...
265วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
264เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกตรวจเชิงรุกในหน่วยงานที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำงานให้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผลตรวจ ATK จำนวน 14 ราย ผลเป็น ลบ...
263เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีวังวาลย์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสี่แยกป่าช้า สำหรับภารกิจเร่งด่วนเชิงรุกที่ใช้เวลาไม่ถึง...
262ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐...
261วันที่ 24 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กลุ่มผู้ค้าเนื้อสัตว์ ณ...
260 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่อง สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน...
259วันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา...
258งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการวันเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ...
257นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565...
256เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564ที่ผ่านมา  ทีมงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย...
255เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาด งานตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย...
254วันที่ 12 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบประกาศนียบัตร ให้เเก่ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม “อาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน”...
253งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที 11-12 กันยายน 2564 ณ...
252วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดในโครงการอบรมคัดแยกขยะ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา...
250วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งนายณยศ ชินวงศ์, นางกรรณษกรมย์ สังข์ภิรมย์ และนายบัณฑิต ตรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล...
249วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ...
248วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท...
245ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
244       วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก...
243วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
242วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
241วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน...
240ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น....
239วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดยกองช่าง เเละงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับการปะปาส่วนภูมิภาค สาขาเเม่ฮ่องสอน...
238 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)ตำบลจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคู่สัญญา...
237วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองเเม่ฮ่องสอน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564...
236เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย Local Quarantine (LQ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ สวนรุกชาติโป่งแข่ หมู่ 8 ตำบลปางหมู...
235ตามที่ประชาชนแจ้งเทศบาลให้ดำเนินการแก้ไขถนนบริเวณสี่แยกร้านยุทธเเครื่องเย็น ซึ่งเป็นร่องลึกพอสมควร ทางเทศบาลฯ...
234  วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาตลาดสดเทศบาล ณ อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าโรงรับจำนำ...
232วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกษม บุญสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานชุมชน อสม....
231วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
230เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
229วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.45 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้พบเหตุไปล้มบริเวณสี่แยกวัดศิลาหลวง ชุมชนปางล้อ...
228เมื่อคืนของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.12 น. งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย...
226เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากองทุนเพิ่มสมาชิกออมวันละบาท ประจำปี 2564...
225เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำหลักสูตรเสริมจินตคณิต SMART BRAIN มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา)...
224ประมวลภาพถ่ายของการเลือกกรรมการชุมชนดอนเจดีย์ แทนตำเเหน่งที่ว่าง ณ วัดดอนเจดีย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564...
222วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลฯ นายสายชล...
219วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน...
218เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผู้เเทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
217วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารับการอบรม...
216เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือวานปะลีก ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2564...
215วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกล่าวต้อนรับ ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
214เมื่อวันที่ 169 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
213นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กิจกรรมสะพานบุญครู 1...
212เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019)...
210เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
209วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดเเม่ฮ่องสอน โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง...
208วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เเละคณะกรรมการตลาดสด...
207วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
206เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร และได้เชิญชวนให้ทุก ๆ ร้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และแนะนำโครงการ smart city...
205เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่พักอาศัยใกล้กับบ่อพักขยะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
204ด้วยสถานการณ์ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านหัวสนามบิน หมู่ 1 ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน...
203 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2564 นายมุ่งเมือง วนากมล ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
202เทศบางเมืองแม่ฮ่งสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะกับทีมงาน อสม.ชุมชนตะวันออก ให้ข้อคิดเห็นและให้กำลังใจ ทีมงาน...
201วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนาย ปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับทีมงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ลงพื้นที่ ในการดูสถานที่...
199วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
198 ทีมงาน อสม. ชุมชนตะวันออก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย...
197  นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายเทศบาล ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting...
196วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม On Line กับ ผู้บริหาร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด...
195กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับ อสม. ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ที่ตลาดสดสายหยุด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด...
194นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ อส.เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day...
193เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
192เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง...
191วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
190วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล...
189วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน smart city เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ อสม. ในการเตรียมใช้ ระบบเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชน ผ่าน ระบบ Line...

001392592
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
195
631
3768
517508
21475
33682
1392592

Your IP: 54.158.251.104
2021-11-28 02:56

วารสารเทศบาล

 • ฉบับที่ 37 ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564

 • ฉบับที่ 36 ประจำเดือนมกราคม -มีนาคม 2564

 • ฉบับที่ 35 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563

 • ฉบับที่ 34 ประจำเดือนกรกฎาคม -กันยายน 2563

 • ฉบับที่ 33 ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2563

 • ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

 • ฉบับที่ 27 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

 • ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561

 • ฉบับที่ 25 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

 • ฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

 • ฉบับที่ 21 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

 • ฉบับที่ 20 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2560

 • ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2559

 • ฉบับที่ 17 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

 • ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

 • ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

 • ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2558

 • ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

 • ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

 • ฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

 • ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556

 • ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

 • ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2556

 • ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2555

 • ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

 • ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

 • ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2555

 • ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

1 พ.ย. 64 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองจองคำ

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกและระบายน้ำออกภายในสวนสาธารณหนองจองคำ พร้อมจัดทำน้ำพุดนตรี แสงสีประกอบ 6 สีสวยงาม เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย เป็นต้นไป โดยในการการขุดลอกและระบายน้ำออกจากหนองจองคำได้กำหนดแผนการปฏิบัติปล่อยน้ำออกจากหนองจองคำ และจับปลา พร้อมสัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อนำไปปล่อยยังอ่างน้ำธรรมชาติภายในสวนรุกชชาติท่าโป่งแดง โดยในการลำเลียงดินโคลนออกจากหนองจองคำจะมีรถบรรทุกน้ำคอยทำความสะอาดเส้นทางขนส่งดินโคลน ตลอดระยะทาง พร้อมกันนี้จะมีการย้ายรูปปั้นสิงห์ออกจากสวนสาธารณหนองจองคำด้วย
การดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ หลังจากมีการขุดลอกหนองจองคำและจัดทำน้ำพุดนตรีเสร็จแล้ว ในระยะที่ 2 จะมีการจัดทำระบบการฟอกน้ำ โดยการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี และในระยะที่ 3 ก็จะมีโครงการปรับรูปแบบภูมิทัศน์หนองจองคำ เพื่อให้สวนสาธารณะหนองจองคำเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง
1. บริเวณของน้ำพุ จะดำเนินการติดตั้งบริเวณต้นโพธ์ ด้านทิศตะวันออกของหนองจองคำ และมีการเปิด - ปิด เป็นเวลา เพื่อให้ยังมีเสน่ห์ของหนองจองคำคือแสงสีที่กระทบยอดเจดีย์วัดและสะท้อนกับกระแสน้ำในหนอง และตัวน้ำพุมีลักณะเป็นทุ่นลอย สามารถเคลื่อนย้ายได้
2. การดำเนินการโครงการ ได้ผ่านกระบวนการประชาคม และเทศบาลได้ทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหนองจองคำ โดยเจ้าอาวาสวัดจองคำ
3. บริเวณที่ตั้งสิงห์เดิม จะทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่โล่ง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น
4. สิงห์เดิมไม่ได้มีการทุบทิ้ง จะดำเนินการย้ายไปตั้งไว้ ณ วัดภูสมะวนาราม ต่อไป
 
1
2
3
 

ติดตามข่าวสารหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…