งานป้องกันและเบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณหน้าศาลากลาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11

12

13

14

15

16

17