ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทำการพ่นหมอกควันบริเวณที่พักอาศัยหลังร้านอุดมอะใหล่ หลังพบมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ระยะขอให้ทุกคนดูแลและกำจัดแหล่งน้ำขังในบริเวณบ้านและชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 

18

19

20

21

22

23