We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

การดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจความรักและความสามัคคีของคนในชาติ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่เดือดร้อนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการฯ  นี้ขึ้น 

       1. เพื่อเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       2.เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดให้มีการสงเคราะห์ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง ขาดคนดูแล 

       3. เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ  ธุรกิจ  บุคคลทั่วไป  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม สงเคราะห์ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง 

       4. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมแก่การดำรงชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 1 2

3

4 5

6 7

8

10 11

14 15

13 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…