วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เเก่ นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง นายมานพ ไชยสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยหารือในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เช่น ด้านสาธารณูปโภคและด้านก่อสร้างอื่นๆ ด้านสาธารณูปการ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศิลปะ ประเพณีเเละวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล /น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ และกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน อสม. อพปร.กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เพื่อให้การจัดทำเเผนฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางเวียงสอน ดอนเเก้ว นักสื่อสารมวลชน เป็นผู้ควบคุม ดูแลในการบันทึกเสียงถวายพระพร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การทำตุ๊กตากิ่งกะหร่าไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยได้มีการรวมกลุ่มในนามของ เฮ็ดจอมกั๋นอ่อ ( Hed Jom kan Ao ) มีนางพัชราวัลย์ คงแก้ว เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก จำนวน 30 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์กิ่งกะหร่าเริงระรำ ซึ่งเป็นกล่องดนตรีสร้างความเพลิดเพลิน สอดแทรกด้วยสีสันของวัฒนธรรมไทใหญ่ นำมาสร้างอาชีพ ด้วยอาศัยฐานวัฒนธรรม สร้างมูลค่าสินค้าชุมชน โดยสมาชิกของกลุ่มจะมีการแบ่งงานตามความถนัด ในด้านการตัด เย็บ และประดิษฐ์ประดอย ชุดกิ่งกะหร่าด้วยความปราณีตงดงาม ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565