We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
check in แม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

  • Prev

 

 - ขอเชิญร่วมประเพณีวานปะลีก หรือการทำบุญสี่มุมเมือง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ จุด 4 มุมเมือง ตั้งเต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมทดสอบการใช้งาน Free Wifi ตามโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยฯ smart city  ภายในเขตเทศบาล

 - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 

 - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาที่รับโอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค.63)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค.63)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลการเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ (16 ก.ค.63)

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ท2 เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  ยกเลิก การประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ประกาศราคาจ้างโครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์ พร้อมอุปกรณ์การฆ่าสัตว์  (24 มิ.ย.63)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 เม.ย.63)

 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบิน พร้อมก่อสร้างงานรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ขุนลุมประพาส ซอย 2 ข้างสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยขัวแดง 1 และซอยขัวแดง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังจองคำ ,จองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 - รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (14 มิ.ย.64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปี 2564 (4 ก.พ.64)

 - กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 ม.ค.64)

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (29 ม.ค.64)

 - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (8 ม.ค.64)

 - รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ย้ายพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (25 มิ.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้มาดำรงตำแหน่งครู สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (14 พ.ค.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง จ้างพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 เม.ย.63)

 - คำสั่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเฉพาะราย (20 ธ.ค.62)

 

 

รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

214เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการใช้เครื่องอัดขยะ ณ...
213นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กิจกรรมสะพานบุญครู 1...
212เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019)...
210เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
209วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดเเม่ฮ่องสอน โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง...
208วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เเละคณะกรรมการตลาดสด...
207วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
206เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร และได้เชิญชวนให้ทุก ๆ ร้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และแนะนำโครงการ smart city...
205เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่พักอาศัยใกล้กับบ่อพักขยะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
204ด้วยสถานการณ์ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านหัวสนามบิน หมู่ 1 ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน...
203 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2564 นายมุ่งเมือง วนากมล ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
202เทศบางเมืองแม่ฮ่งสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะกับทีมงาน อสม.ชุมชนตะวันออก ให้ข้อคิดเห็นและให้กำลังใจ ทีมงาน...
201วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนาย ปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับทีมงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ลงพื้นที่ ในการดูสถานที่...
199วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
198 ทีมงาน อสม. ชุมชนตะวันออก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย...
197  นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายเทศบาล ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting...
196วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม On Line กับ ผู้บริหาร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด...
195กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับ อสม. ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ที่ตลาดสดสายหยุด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด...
194นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ อส.เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day...
193เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
192เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง...
191วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
190วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล...
189วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน smart city เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ อสม. ในการเตรียมใช้ ระบบเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชน ผ่าน ระบบ Line...
188วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง...
187วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมร่วมกับ นายปกรณ์ จีนาคำ...
186เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล...
185ทีมงาน smart city สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ Line application Smart health...
184วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
183เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
182ในช่วงเย็น ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ เคลียร์เส้นทางตามถนนสายต่างๆ...
181เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ครั้งแรก) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ...
180วันที่ 22 เมษายน 2464 เวลา 13.00 น. งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากประชาชน...
178วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
177วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอร...
176วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นายสุเทพ นุชทรวง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสุทน ปิ่นเเก้ว เเละ พ.อ.อ ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์...
175วันที่ 27 มีนาคม 2664 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่ง-มอบ...
174เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564...
173วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการอบรม...
172วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ให้การสนับสนุน เเละอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ ตามโครงการตรวจสอบ แก้ไข...
171วันที่ 17 มีนาคม 2564 บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมการฝึกใช้งานระบบบริหารจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ระบบรับ-ส่งเอกสาร,...
169วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำรถน้ำออกสนับสนุน ฉีดพ่นละอองน้ำ...
168วันที่ 7 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำรถน้ำออกสนับสนุน ฉีดพ่นละอองน้ำ...
167งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฉีด-พ่น ละอองน้ำให้ความชุ่มชื่น เพื่อลดปัญหาหมอกควัน เเละมลพิษทางอากาศ บนถนนเส้นสิงหนาทบำรุง...
166วันที่ 3 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานทะเบียนราษฎร พร้อมทั้งงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมการปกครอง...
165วันที่ 2 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
164วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
163วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่เเทนนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
162วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันบรรเทาเเละสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย...
161 เครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency) โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก เเละเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย แก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart...
160วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
159บรรยากาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
158วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยพันจ่าอากาศเอก ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน...
157วันที่ 28 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข...
155วันที่ 27 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น" เพื่อให้ผู้บริหาร...
154วันที่ 26 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมคณะบริหาร เเละบุคลากรกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม...
153เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
152วันที่ 25 มกราคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จากพระคุณเจ้าเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และท่านเจริญจิตต์ ณ...
151วันที่ 22 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกสนับสนุน ฉีด พ่น ละอองน้ำ...
150เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
149วันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข และนายเกียรติศักดิ์...
148วันที่ 18 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข และนายเกียรติศักดิ์...
147วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสายชล ประเสริฐกุล...
146วันที่ 14 มกราคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา สนับสนุน/...
145วันที่ 10 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลประจำจุดคัดกรองโควิด -19 ร่วมกับ...
144วันที่ 4 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
143เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมล้างตลาดไล่โควิด 19 ต้อนรับปีใหม่ 2564 เเละเดินรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ...
142วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
141วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
140ทีมอาสาสมัครคัดกรองโควิด-19 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดสดเทศบาล ตลาดนัดวันอาทิตย์ และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน...
139วันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563...
137วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ปกครองอำเภอ เเละ...
134วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมการจัดโครงการรวมน้ำใจสู่ชนบท ครั้งที่ 34...
133วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประธาน อสม.ตำบลจองคำ...
132วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล และนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
131วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
129วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมวางพานพุ่ม และร่วมพิธีถวายบังคม...
128นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นายแพทย์ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หารือร่วมกับ นายปกรณ์ จีนาคำ...
127ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ...
126งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ...
125วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานสภาฯ...
124วันที่ 5 พฤศจิกายน 25563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
123ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละประธานชุมชน เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ที่เเล้วเสร็จ...
122เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง...
119วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และชมนิทรรศการ...
118เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ...
117วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
116วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจ และติดตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร...
115วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล และนายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา ณ...
114เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานประเพณีออกพรรษาประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่...
113วันที่ 25 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
112วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) ณ...
111เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563...
110วันที่ 19 กันยายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2563...
109วันที่ 19 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการรณรงค์ กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน"...
108วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน...
107วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดงานรณรงค์ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย ณ...
106วันที่ 9 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 "กิจกรรม...
105เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบ สานวัฒนธรรม ชม ชิม ช๊อป สินค้าชุมชน" ครั้งที่ 2 วันที่ 8-13 กันยายน 2563 เวลา 16.30 -21.00 น. ณ...
104วันที่ 7 กันยายน 2563 นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเเละวัฒนธรรม ตัวแทน นายปกรณ์ จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
103วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.10 น. งานป้องกันบรรเทาเเละสาธารณภัย เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร้านเอสโคนิค คอฟฟี่...
102ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทำการพ่นหมอกควันบริเวณที่พักอาศัยหลังร้านอุดมอะใหล่...
101งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 และ 27-28...
99วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 "...
98นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นด้านส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562 จาก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ...
97ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
96โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (เเผนกประถมศึกษา) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ...
95วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อสม., กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนตะวันออก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนน...
94วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
92วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ลำน้ำปุ๊...
91ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ...
90งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 สิงหาคม...
89งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563...
88กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน...
87วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
85วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราทำความดีด้วยกัน”...
83 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
82งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ...
81วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี...
80วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
79วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีมอบเงินในการช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน...
78วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการขับเคลื่อน SDGs ในเมืองกรณีศึกษา" ผ่านระบบ...
77วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเทศบาล ออกซ้อมแผนดับเพลิง โดยใช้รถดับเพลิง 3 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน พนักงานดับเพลิง 8 นาย ณ...
76บรรยากาศของการเปิดเทอมวันเเรก 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รร.1)...
75บรรยากาศของการเปิดเทอมวันเเรก 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)...
74บรรยากาศของการเปิดเทอมวันเเรก 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนเทศบาล 2...
73บรรยากาศของการเปิดเทอมวันเเรก 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
72วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น...
71วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา ประมาณ​ 22.00 น. งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้...
70วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง และเจ้าหน้าที่...
6916 มิ.ย.63 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน...
68วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองเมืองฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายศิรภัทร กองวงสา...
67คณะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทีมงานกองช่าง และงานพัฒนาชุมชน...
66งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 มิถุนายน...
65วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.15 น. งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่๋ฮ่องสอน ซ้อมแผนดับเพลิงโดยใช้รถดับเพลิง 2 คัน รถน้ำสนับสนุน 2 คัน...

001236877
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
751
948
7660
355242
28622
44256
1236877

Your IP: 3.235.179.79
2021-06-20 13:28

ร้านกาแฟก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา หรือ Before Sunset coffee ตั้งอยู่หลังวัดพระธาตุดอยกองมู เลยโซนขายของที่ระลึกตรงบริเวณลานจอดรถ เป็นร้านกาแฟที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันในช่วงเย็น เพราะร้านนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกและชมแสงยามเย็นที่สวยมากเห็นวิวของเทือกเขาสลับซับซ้อนอยู่ด้านหลัง เป็นร้านกาแฟเล็กๆ โต๊ะนั่งดื่มกาแฟเพียงไม่กี่โต๊ะเท่านั้น นอกจากโซนร้านกาแฟแล้วยังมีร้านขายของที่ระลึกด้วย ถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆ แต่มีมุมน่ารักให้ได้ถ่ายภาพ เช็คอินเก๋ๆ หลายมุม หากต้องการมาชมแสงยามบ่ายควรไปก่อนพระอาทิตย์ตกซักหนึ่งชั่วโมง ประมาณ 5 โมงกว่า ช่วงเวลานี้แสงอ่อนในยามเย็นเริ่มสาดส่องเข้ามายังบริเวณร้าน เป็นภาพที่มองแล้วสวยงามโรแมนติกมาก

blog35

blog36

blog37

blog32

         วัดพระธาตุดอยกองมู มีชื่อเรียกแต่เดิมว่าวัดปลายดอย เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญมาแต่โบราณ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยกองมูตามชื่อของพระธาตุ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของรอบเมืองแม่ฮ่องสอน สนามบินแม่ฮ่องสอน ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม เชื่อกันว่าหากใครตีระฆังที่วัดพระธาตุดอยกองมู เขาหรือเธอคนนั้นจะได้กลับมาอยู่ หรืออย่างน้อยก็จะได้กลับมาเยี่ยมหาแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง และการได้มาสักการะพระธาตุดอยกองมู จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเสริมโชคชะตาราศีแก่ตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองในภายภาคหน้า

ภายในวัดพระธาตุดอยกองมู มีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้
        1.พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่
ของวัดพระธาตุดองกองมูสร้างโดยพ่อค้าชาวไทยใหญ่ชื่อ "จองต่องสู่" เมื่อ พ.ศ. 2403 ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระตาม ทิศทั้งแปด
        2.พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก

blog33
         ของวัดพระธาตุดอยกองมูสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย "พญาสิงหนาทราชา" เจ้าผู้ครอง แม่ฮ่องสอนคนแรกเพื่อ เป็นที่ระลึกในการ ขึ้นครองแม่ฮ่องสอน เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากพม่าลักษณะ เป็น เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนสามชั้น ตรงมุมทั้งสี่ของฐานมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับอยู่ บริเวณฐานด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระแบบศิลปะมอญ ซุ้มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด แต่ละยอด เป็นทรงประสาทซ้อนสามชั้น ประดับลวดลายปูนปั้นสวยงามวิหาร อยู่ติด กับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกัน มีลกษณะเป็นอาคารทรงโรงเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาซ้อนสามชั้น มุงด้วย กระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะ ฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่
วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู

         การไหว้พระธาตุดอยกองมู สามารถใช้เครื่องสักการะที่ทางวัดจัดไว้ให้ด้วยความหมายอันเป็นมงคล โดยทำบุญเข้าวัดตามศรัทธา จากนั้นเดินเวียนขวารอบพระธาตุ 3 รอบ เสร็จแล้วนำพานดอกไม้ธูปเทียนไปวางไว้ เพื่อสักการะพระประจำวันเกิดซึ่งประดิษฐานอยู่รอบเจดีย์ อยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกัน มีลักษณะเป็นอาคารทรงโรงเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคา ซ้อนสามชั้นมุง ด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่

blog34

blog28

เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม พุทธสถานจีนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรรมแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประชาชนนิยมไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญโลงศพ เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเป็นศิริมงคลของตนเอง

blog29

blog30

blog25

ร้าน Coffee Moring เป็นบ้านเก่าที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2517 และนำมาจัดเป็นร้านกาแฟบ้านไม้เล็ก ๆ แต่แฝงความอบอุ่นกันเองด้วยเพราะเป็นร้านขนาดเล็ก ตกแต่งง่าย ๆ สบาย ๆ และแบ่งร้านออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นร้านกาแฟ

blog26

อีกส่วนเป็นร้านหนังสือ หน้าร้านก็ตกแต่งด้วยตู้ไปรษณีย์สีแดงโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ หากใครชอบความเรียบง่ายสบาย ๆ ของร้านนี้ ก็แวะเวียนมานั่งทานกาแฟ หรือขนมของร้านนี้ ที่มีอยู่หลายเมนู เรียกได้ว่าเป็นร้านกาแฟ ที่เป็นตัวเลือกน่าสนใจอีกแห่งสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน

blog27

blog20

       วัดจองกลาง - จองคำ เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ วัดแฝดที่ตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน และตั้งอยู่ข้าง หนองจองคำ ทำให้เราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำที่สวยงามได้ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน และหากมาในยามค่ำคืน ก็จะสามารถเดินเล่นที่ถนนคนเดินหนองจองคำไปด้วย วัดจองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นที่ด้านหน้าของวัดซึ่งเป็น สวนสาธารณะหนองจองคำยังเอื้อให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกด้วย

blog23
       วัดจองคำ หรือ พระอารามหลวงวัดจองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน ของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจาก เสาวัดประดับ ด้วยทองคำเปลว

blog21
วัดจองคำหรือพระอารามหลวงวัดจองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน ตัววิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 ส่วนหลวงพ่อโตสร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนี(หลวงพ่อโต) ที่วิหารวัดสุทัศน์ เทพวราราม และสาเหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำเนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว
       อีกสิ่งที่โดดเด่นชาวไทยใหญ่เรียกว่า"กองมู"เป็นเจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบ โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณี เริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2456 สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2458 โดยศรัทธาขุนเพียร (พ่อเลี้ยงจองนุ) พิรุญกิจและแม่จองเฮือนคหบดี ชาวแม่ฮ่องสอนและในองค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่าและมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์       วัดจองกลาง ตั้งอยู่ข้างกับวัดจองคำ ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์

 

ติดตามข่าวสารหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…